Trvalo udržateľné modely podnikania v sektore bioenergetiky

Správa, na ktorej vypracovaní sa spolupodieľal kolektív energy analytics, s.r.o.,  mapuje projekty podporené v rámci programu Zelené inovácie v priemysle z Nórskych grantov na Slovensku zameraného na využitie biomasy. Projekty sú analyzované predovšetkým z hľadiska modelu ich podnikania – konkrétne na základe metodiky business modelu canvas. Správa prináša aj stručný popis súčasného systému podpory obnoviteľných zdrojov v SR a v závere predkladá odporúčania pre rozvoj sektora bioenergetiky na Slovensku.

Dokument bol spracovaný v rámci projektu Sustainable Business Models in Slovak Bioenergy Sector podporeného z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov. Cieľom projektu bolo poukázať na potrebu trvalej udržateľnosti projektov v sektore bioenergetiky, aj prostredníctvom príkladov najlepšej praxe z iných krajín.

Správa je voľne dostupná na stiahnutie na tejto linke ako súbor PDF.